Bảng giá

Mức ngân sách được xây dựng linh hoạt theo quy mô nhân sự
Giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận công nghệ & chuyển đổi số nhanh chóng

Dưới 25 nhân sự
Trên 26 nhân sự
Cơ bản

Quản lý, Giám sát Kênh phân phối

48.000 đ/Nhân viên/Tháng
Quản lý Kênh phân phối
 • Đặt đơn hàng trên Mobile
 • Quản lý đơn đặt hàng
 • Quản lý tình trạng điểm bán (mini-CRM)
 • Độ phủ điểm bán qua bản đồ nhiệt
 • Báo cáo doanh thu & chỉ số kinh doanh
Phát triển Kênh phân phối
 • Tìm kiếm điểm bán mới bằng Bigdata & AI
 • Thiết lập Chính sách bán hàng, chương trình chiết khấu,…
 • Thiết lập KPIs chuyên biệt kênh MT/GT
 • Tính lương thưởng phúc lợi cho nhân sự
Giao việc
 • Thiết lập lịch đi tuyến chăm sóc điểm bán
 • Chấm công theo vị trí
 • Quản lý nhân viên Sale qua GPS trên bản đồ số
 • Báo cáo lịch sử chăm sóc điểm bán
Nâng cao
 • Quản lý tồn hàng ngoài thị trường
 • Quản lý công nợ & hạn mức công nợ
Quản lý công nợ chuyên sâu
 • Quản lý đơn hàng theo điều kiện công nợ
 • Tích hợp công nợ theo chính sách bán hàng
 • Quản lý tình trạng nợ từng điểm bán, vùng, tuyến
 • Quản lý nợ theo từng nhân sự phụ trách
Đào tạo & chuyển giao công nghệ
 • 4h qua Zoom hoặc tại văn phòng Winmap
Nâng cao

Thúc đẩy năng lực bán hàng

65.000 đ/Nhân viên/Tháng
Quản lý Kênh phân phối
 • Đặt đơn hàng trên Mobile
 • Quản lý đơn đặt hàng
 • Quản lý tình trạng điểm bán (mini-CRM)
 • Độ phủ điểm bán qua bản đồ nhiệt
 • Báo cáo doanh thu & chỉ số kinh doanh
Phát triển Kênh phân phối
 • Tìm kiếm điểm bán mới bằng Bigdata & AI
 • Thiết lập Chính sách bán hàng, chương trình chiết khấu,…
 • Thiết lập KPIs chuyên biệt kênh MT/GT
 • Tính lương thưởng phúc lợi cho nhân sự
Giao việc
 • Thiết lập lịch đi tuyến chăm sóc điểm bán
 • Chấm công theo vị trí
 • Quản lý nhân viên Sale qua GPS trên bản đồ số
 • Báo cáo lịch sử chăm sóc điểm bán
Nâng cao
 • Quản lý tồn hàng ngoài thị trường
 • Quản lý công nợ & hạn mức công nợ
Quản lý công nợ chuyên sâu
 • Quản lý đơn hàng theo điều kiện công nợ
 • Tích hợp công nợ theo chính sách bán hàng
 • Quản lý tình trạng nợ từng điểm bán, vùng, tuyến
 • Quản lý nợ theo từng nhân sự phụ trách
Đào tạo & chuyển giao công nghệ
 • 4h qua Zoom hoặc tại văn phòng Winmap
Chuyên nghiệp

Phát triển kinh doanh toàn diện

78.000 đ/Nhân viên/Tháng
Quản lý Kênh phân phối
 • Đặt đơn hàng trên Mobile
 • Quản lý đơn đặt hàng
 • Quản lý tình trạng điểm bán (mini-CRM)
 • Độ phủ điểm bán qua bản đồ nhiệt
 • Báo cáo doanh thu & chỉ số kinh doanh
Phát triển Kênh phân phối
 • Tìm kiếm điểm bán mới bằng Bigdata & AI
 • Thiết lập Chính sách bán hàng, chương trình chiết khấu,…
 • Thiết lập KPIs chuyên biệt kênh MT/GT
 • Tính lương thưởng phúc lợi cho nhân sự
Giao việc
 • Thiết lập lịch đi tuyến chăm sóc điểm bán
 • Chấm công theo vị trí
 • Quản lý nhân viên Sale qua GPS trên bản đồ số
 • Báo cáo lịch sử chăm sóc điểm bán
Nâng cao
 • Quản lý tồn hàng ngoài thị trường
 • Quản lý công nợ & hạn mức công nợ
Quản lý công nợ chuyên sâu
 • Quản lý đơn hàng theo điều kiện công nợ
 • Tích hợp công nợ theo chính sách bán hàng
 • Quản lý tình trạng nợ từng điểm bán, vùng, tuyến
 • Quản lý nợ theo từng nhân sự phụ trách
Đào tạo & chuyển giao công nghệ
 • 8h qua Zoom hoặc tại văn phòng Winmap
Cơ bản

Quản lý, Giám sát Kênh phân phối

32.000 đ/Nhân viên/Tháng
Quản lý Kênh phân phối
 • Đặt đơn hàng trên Mobile
 • Quản lý đơn đặt hàng
 • Quản lý tình trạng điểm bán (mini-CRM)
 • Độ phủ điểm bán qua bản đồ nhiệt
 • Báo cáo doanh thu & chỉ số kinh doanh
Phát triển Kênh phân phối
 • Tìm kiếm điểm bán mới bằng Bigdata & AI
 • Thiết lập Chính sách bán hàng, chương trình chiết khấu,…
 • Thiết lập KPIs chuyên biệt kênh MT/GT
 • Tính lương thưởng phúc lợi cho nhân sự
Giao việc
 • Thiết lập lịch đi tuyến chăm sóc điểm bán
 • Chấm công theo vị trí
 • Quản lý nhân viên Sale qua GPS trên bản đồ số
 • Báo cáo lịch sử chăm sóc điểm bán
Nâng cao
 • Quản lý tồn hàng ngoài thị trường
 • Quản lý công nợ & hạn mức công nợ
Quản lý công nợ chuyên sâu
 • Quản lý đơn hàng theo điều kiện công nợ
 • Tích hợp công nợ theo chính sách bán hàng
 • Quản lý tình trạng nợ từng điểm bán, vùng, tuyến
 • Quản lý nợ theo từng nhân sự phụ trách
Đào tạo & chuyển giao công nghệ
 • 4h qua Zoom hoặc tại văn phòng Winmap
Nâng cao

Thúc đẩy năng lực bán hàng

45.000 đ/Nhân viên/Tháng
Quản lý Kênh phân phối
 • Đặt đơn hàng trên Mobile
 • Quản lý đơn đặt hàng
 • Quản lý tình trạng điểm bán (mini-CRM)
 • Độ phủ điểm bán qua bản đồ nhiệt
 • Báo cáo doanh thu & chỉ số kinh doanh
Phát triển Kênh phân phối
 • Tìm kiếm điểm bán mới bằng Bigdata & AI
 • Thiết lập Chính sách bán hàng, chương trình chiết khấu,…
 • Thiết lập KPIs chuyên biệt kênh MT/GT
 • Tính lương thưởng phúc lợi cho nhân sự
Giao việc
 • Thiết lập lịch đi tuyến chăm sóc điểm bán
 • Chấm công theo vị trí
 • Quản lý nhân viên Sale qua GPS trên bản đồ số
 • Báo cáo lịch sử chăm sóc điểm bán
Nâng cao
 • Quản lý tồn hàng ngoài thị trường
 • Quản lý công nợ & hạn mức công nợ
Quản lý công nợ chuyên sâu
 • Quản lý đơn hàng theo điều kiện công nợ
 • Tích hợp công nợ theo chính sách bán hàng
 • Quản lý tình trạng nợ từng điểm bán, vùng, tuyến
 • Quản lý nợ theo từng nhân sự phụ trách
Đào tạo & chuyển giao công nghệ
 • 4h qua Zoom hoặc tại văn phòng Winmap
Chuyên nghiệp

Phát triển kinh doanh toàn diện

58.000 đ/Nhân viên/Tháng
Quản lý Kênh phân phối
 • Đặt đơn hàng trên Mobile
 • Quản lý đơn đặt hàng
 • Quản lý tình trạng điểm bán (mini-CRM)
 • Độ phủ điểm bán qua bản đồ nhiệt
 • Báo cáo doanh thu & chỉ số kinh doanh
Phát triển Kênh phân phối
 • Tìm kiếm điểm bán mới bằng Bigdata & AI
 • Thiết lập Chính sách bán hàng, chương trình chiết khấu,…
 • Thiết lập KPIs chuyên biệt kênh MT/GT
 • Tính lương thưởng phúc lợi cho nhân sự
Giao việc
 • Thiết lập lịch đi tuyến chăm sóc điểm bán
 • Chấm công theo vị trí
 • Quản lý nhân viên Sale qua GPS trên bản đồ số
 • Báo cáo lịch sử chăm sóc điểm bán
Nâng cao
 • Quản lý tồn hàng ngoài thị trường
 • Quản lý công nợ & hạn mức công nợ
Quản lý công nợ chuyên sâu
 • Quản lý đơn hàng theo điều kiện công nợ
 • Tích hợp công nợ theo chính sách bán hàng
 • Quản lý tình trạng nợ từng điểm bán, vùng, tuyến
 • Quản lý nợ theo từng nhân sự phụ trách
Đào tạo & chuyển giao công nghệ
 • 8h qua Zoom hoặc tại văn phòng Winmap